ייפוי כוח מתמשך

 
 
בחודש אפריל 2017 נפל דבר בישראל, עם כניסתו לתוקף של התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962.

תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אשר נכנס לתוקפו ביום 11.04.2017, יצר כמה מנגנונים, המאפשרים לכל אדם לתכנן את עתידו ולקחת שליטה על היום שבו לא תהיה לו שליטה על גופו ורצונותיו, כאשר יתקשה לבצע את פעולות היום יום עקב מגבלות פיזיות ורפואיות (כגון אם יהא חולה באלצהיימר, דמנסיה, פרקינסון, נכות פיזית קשה, מחלת נפש, ועוד).

בעבר הפתרון היה למנות לאותו אדם אפוטרופוס, דבר שיש לו חסרונות מובנים: לא תמיד ימונה האפוטרופוס האופטימלי לאותו אדם, ומסיבות שונות עלול להתמנות אפוטרופוס שלא בהכרח יראה את טובת האדם לנגד עיניו, או שימונה תאגיד אפוטרופסות, אשר האדם אינו מעוניין בו. בנוסף, כפוף האפוטרופוס לפיקוח של האפוטרופוס הכללי, ולא נהנה מחופש פעולה לבצע את משאלות אותו אדם.

כיום נקבעו מספר מנגנונים, המאפשרים להימנע ממינוי אפוטרופוס או מאפשרים לקבוע את זהות האפוטרופוס ולהנחות את האפוטרופוס במילוי תפקידו.

הבעת רצון – מי שמשמש אפוטרופוס על ילדו הקטין או על אדם אחר, רשאי להביע את רצונו, במסמך שנערך על פי החוק, כי במועד שבו יחדל להיות מסוגל לדאוג או לקבל החלטות בענייניו של אותו אדם, כי אז ימונה לו אפוטרופוס שקבע אותו אדם.

הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס –כל אדם רשאי לקבוע במסמך חתום על ידו, כי אם יתקיימו התנאים בהם יהא צורך למנות לו אפוטרופוס, כי אז ימונה אדם מסוים כאפוטרופוס, וכן לקבוע באילו עניינים יוסמך אותו אדם לפעול, ולתת הנחיות מקדימות לאפוטרופוס שימונה כיצד עליו לפעול.

מינוי תומך החלטות, אשר יסייע למבקש בקבלת החלטות בתחומים בהם אינו מסוגל לקבל החלטות נכונות. תומך החלטות ממונה לפי בקשת המבקש על ידי בית המשפט.

ייפוי כוח מתמשך – זהו החידוש החשוב ביותר, ונרחיב עליו את ההסבר:

כידוע, ייפוי כוח רגיל שנותן ראובן לשמעון מאפשר לשמעון לבצע פעולות משפטיות בשם ראובן שאינו נמצא במקום מסיבה זו או אחרת.

ואולם, מה יקרה כאשר ראובן יימצא במצב בריאותי שאינו מסוגל לבצע פעולות משפטיות?

ייפוי כוח רגיל מאבד מתוקפו ופוקע בעת שנגרעה כשרותו של מייפה הכוח (סעיף 14(א) לחוק השליחות, תשכ"ה – 1965).

עד לאחרונה הפתרון היה למנות לראובן אפוטרופוס, אשר יוסמך לבצע בשמו ועבורו של ראובן פעולות, כגון ניהול נכסיו של ראובן, תשלום הוצאות הטיפול בו וכדומה.

הליך מינוי אפוטרופוס כרוך בהמצאת תעודה רפואית, קבלת הסכמות של קרוביו של ראובן ופניה לבית המשפט למתן צו למינוי אפוטרופוס.
גם אז זהות האפוטרופוס שימונה נקבעת על ידי בית המשפט וכאשר אין הסכמה לעניין זהות האפוטרופוס, או כשאין קרוב משפחה מוסכם שמתאים להתמנות - ממנים לעתים אדם זר או תאגיד אפוטרופסות.

הדבר אינו תואם לרוב את רצונו של ראובן, שהיה מעדיף למנות קרוב משפחה (אחד או יותר מילדיו, או את רעייתו, למשל).

התיקון בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מאפשר להימנע במקרים רבים מהצורך למנות אפוטרופוס.

הדרישה העיקרית הנה שראובן, בעת שהוא מצוי במצב בריאותי בו הוא מסוגל להורות מה רצונו, יחתום בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי על "ייפוי כוח מתמשך".

בייפוי כוח מתמשך יכול ראובן לקבוע הנחיות מקדימות כיצד ינהג שמעון בעת שייפוי הכוח יכנס לתקפו, וכך, למשל יוכל לקבוע::
מי ימונה כמיופה כוחו כאשר יקרה אירוע מסוים בו לא יהיה מסוגל להבין בדבר.
מה יהיה האירוע שיגרום לכניסת המינוי לתוקף?
למנות מיופה כוח חליפי אם שמעון לא יהיה מסוגל לבצע את תפקידו.
למנות מספר מיופי כוח ולקבוע כיצד יקבלו החלטות.
לקבוע מה יהיו סמכויותיו של מיופה הכוח , מה המגבלות שיחולו עליו,
להחליט כי מיופה הכוח ימשיך לתמוך בבני משפחה או במוסדות שראובן נהג לתמוך בהם.
יכול להביע את רצונו בדבר בית אבות בו הוא מעדיף לשהות, או להביע את התנגדותו להתאשפז בבית אבות.
ועוד.

למעשה, מתאפשר לראובן לתכנן את עתידו כרצונו מבלי שתהיה לקרוביו או לבית המשפט השפעה על זהות מיופה הכוח ופעולותיו, פרט למקרים חריגים.

על פי החוק, ניתן לחתום על ייפוי כוח מתמשך רק בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי.

עורך דין משה כדריה הנו מראשוני עורכי הדין שעברו את ההכשרה מטעם האפוטרופוס הכללי ומוסמך להחתים על ייפוי כוח מתמשך, על מסמך הבעת רצון והנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס.

לקבלת השרות ופרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו לתאום פגישה מתאימה בטלפון 03-9667522.

 
 
 
 
יפוי כח מתמשך